| |
0800 723 8320

Fruteira Malu – Cor 154 Branco Uv / Preto 3D (1.01.059102)

Fruteira Malu – Cor 220 Arezzo Tok / Arezzo Tok (1.01.059102)

Fruteira Malu – Cor 003 Branco Uv / Branco Uv (1.01.059102)

Cores

003 – Branco UV | Branco UV

154 – Branco Uv / Preto 3D

220 – Arezzo Tok | Arezzo Tok

Medidas